Privacy

De meeste informatie op de website van PARTNERS IN LAW BV (KBO nr. 0474.021.677, Gistelse Steenweg 300, 8200 BRUGGE, tel: +32 50 39 55 00, e-mail: info@partnersinlaw.be) (hierna: PARTNERS IN LAW BV) staat ter uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

Wanneer dit in bepaalde gevallen wel het geval zou zijn, is PARTNERS IN LAW BV verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PARTNERS IN LAW BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via de heer Pieterjan DENS (pieterjan.dens@partnersinlaw.be).

Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt PARTNERS IN LAW BV uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. PARTNERS IN LAW BV verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

PARTNERS IN LAW BV kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

PARTNERS IN LAW BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan tien jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

PARTNERS IN LAW BV kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PARTNERS IN LAW BV (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen aan de heer Pieterjan DENS: pieterjan.dens@partnersinlaw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

PARTNERS IN LAW BV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat PARTNERS IN LAW BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door PARTNERS IN LAW BV beheerd worden. PARTNERS IN LAW BV is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies en uw bezoek op onze website registreren (bijvoorbeeld YouTube via de YouTube plugin). PARTNERS IN LAW BV raadt u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites.

PARTNERS IN LAW BV wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

PARTNERS IN LAW BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website.